Grundlagt i 1973-74. Beliggende i Elev på den gamle del af Stokbrovej, der i mange år var den største udstykning i byen.


Grundejerforeningen

Elev Bakker45 år gammelt villakvarter, med grønne områder, legepladser, rolige veje, ordnede forhold, super daginstitution og fantastisk skole med SFO, lige rundt om hjørnet...Vort område.

Elev er den mindste bebyggelse i det samlede lokalområde Elsted-Lystrup-Elev, der består af 3 sogne af samme navne. I runde tal bor der i dette område 11.000 mennesker, med ca. 5.000 i hver af Elsted og Lystrup sogne, og ca. 1.000 i Elev sogn.

Elev bestod indtil slutningen af 60-erne af nogle få gårde og parcelhuse beliggende samlet nord for landsbykirken (kaldet Gammel Elev), samt nogle huse, gårde og gartnerier mod syd ned langs med Høvej til lokalområdets sydgrænse.

Omkring 1970 blev den første udstykning startet syd for Gammel Elev. Det er denne udstykning der i dag udgør Grundejerforeningen Elev Bakker, med 125 parcelhusgrunde (Elev Tværvej,   Stokbrovej 1 - 85, alle numre og 86 - 146, lige numre).


I 1979 udlagdes med lokalplan nr. 84 området sydøst for Stokbrovej til 46 nye parcelhusgrunde (Grundejerforeningen Alshøj), som omfatter resten af numrene på Stokbrovej. 


Området mellem Koldkilde og vort område (lokalplan 402) udbygges i disse år med store boligarealer. Dels med parcelhuse på Koldkilde og Engelstoft, dels med tæt-lav beboelse. En mindre del af arealet er udlagt til mindre ikke forurenende virksomheder langs Koldkilde. Her bliver plads til ca. 300 familier.


Byen har også fået et meget lækkert Sognehus, der bruges til de sædvanlige sognehus-aktiviteter og feks spaghetti-gudstjeneste ifbm. Elev Kirke.


Syd for Elev, ned mod Motorvejen planlægges anlæg af en helt ny by, kaldet ’Nye’, som kommer til at rumme mellem 4.000 og 7.000 beboere if. gældende kommuneplan. Lokalplanlægning af første etape, som ligger umiddelbar syd for vort område er så småt i gang


Infrastrukturen.

Vejsystemet omkring Elev ligger som i en vifte omkring byen. Mod nord fører Hovmuren til Todbjerg - Hårup – Mejlby. Mod vest fører Vennemindevej til Randersvej syd for Trige. Mod sydvest fører Koldkilde-Elevvej til Lisbjerg og Randersvej. Mod sydøst fører Ørnstrupvej til Lystrup. Mod syd fører Høvej dels gennem Elev Syd til Lystrup og til Djurslandmotorvejen eller Grenåvej, dels til landsbyen Terp og videre gennem Århus Nord erhvervsområde til Århus eller til den jyske motorvej. Afstanden til Århus centrum er ca. 12 km. Vejene er generelt smalle og med mange sving/kryds med dårlige oversigtsforhold. Der er cykelsti mellem den sydligste del af Stokbrovej og Lystrup. Internt i vort  område er der stier, så børnene kan færdes trygt til skolen.

Busbetjeningen af Elev foregår med linie 16 (Mejlby-Hårup-Elev-Lystrup-Grenåvej-Banegårdsplads-Moesgaard). Bussen kører med høj frekvens. Der er mulighed for omstigning i Lystrup til 1A, som kører via Skejby sygehus til City og videre til Kolt, og til Grenåbanen, der hurtigt  kommer ind til hovedbanegården. I 2019 kommer der en letbane, som erstatter linje 1A og kører over Lisbjerg og Skejby til City.


Elforsyningen varetages af Energiselskabet NRGi.  NRGi har lagt fibernet i Elev, så der er mulighed for højhastigheds internet, TV osv. gennem Waoo.

Vandforsyningen sker fra  Århus Vand 

Der er ikke tvungen varmeforsyning i denne grundejerforening, men de fleste er tilsluttet   Lystrup Fjernvarme. 


Naturen.

Elev er omgivet af dyrkede og stærkt kuperede marker, og der er ikke langt til rekreative områder. Mod vest-sydvest ligger Lisbjerg skov, som er dels privat dels kommunalt ejet. Skoven, der er langstrakt, rækker fra engene ved Egåen i syd helt til Trige by i nord. Her er der mulighed for mange gode vandreture året rundt og om vinteren kan man færdes med slæde eller på ski.

Der et rigt dyreliv, og der ses flere rovfuglearter. Rådyrene kan ses jævnligt på de omkringliggende marker. Ved den sydlige ende af skoven har der været gravet grus, og nogle af grusgravene henligger nu som søer, hvor der er fisk – aborrer, skaller og gedder.  Området benyttes også af modelbådebyggere, og der er en flugtskytteklub, som holder diverse former for skydning / bueskydning. Her afholdes også hundetræning.

Mod nordøst ligger godset Skårupgård omkranset af en stor skov, hvor man også må færdes til fods. På godset er der et stort ridesportscenter med trænings/opvisningsbaner, og der er mulighed for opstaldning af heste.

Fra Skårupgård skoven fører en lille bæk - Ellebæk - vest om Elsted/Lystrup ned til Egå Engsø, som blev dannet ved oversvømmelse af de tidligere afvandede enge langs Egåen (2007). Engsøen er meget populær som udflugtsområde. Der er en sti hele vejen rundt (ca. 5 km), og der er etableret et fuglekikketårn (over 100 fuglearter er observeret)og en spændende ’stenalderlegelads’ ved søen.


Institutioner

Ved Koldkilde findes der en kommunal integreret daginstitution, ’Krokodillehaven’, som er for børn indtil børnehaveklasse alderen. Ligeledes findes der enkelte kommunale dagplejere i Elev. 

Elev skole ligger i Gammel Elev med skolesti fra grundejerforeningen Elev Bakker . Den er  Århus Kommunes mindste skole med ca 140 elever. Det er en kommunalt drevet skole med børnehaveklasse og 5 klassetrin. Efter afslutning af det 5. skoleår fortsætter eleverne normalt på Hårup Skole. Uden for skoleundervisningstiden og mellem kl. 0700-1700 er der etableret skole-fritidsordning (SFO - Dragen) for elever fra børnehaveklassen og til og med 3. kl. Dog kan 4. klasses elever også benytte denne ordning, hvis der er plads. 

Skolen er det eneste offentlige samlingssted i sognet ud over kirken, idet der ikke findes nogen sognegård. Dog arbejder menighedsrådet på at få en sådan etableret. Det er på skolen grundejerforeningerne afholder møder og generalforsamling, Borgerforeningen arrangerer tøndeslagning til fastelavn, foredrag, sommerfester, bankospil mm., og det er her, der dyrkes gymnastik og spilles badminton i Borgerforeningens regi. 

Elev kirke, der blev opført i 11-1200 tallet er en meget lille kirke med ca. 70 siddepladser. Den hører under Lystrup-Elev pas¬torat. Kirken gennemgik et større restaureringsarbejde i starten af 80érne, kirkegården blev udvidet med ca. 3000m2, der blev lavet ny parkeringsplads og graverbygning. Gennem de senere år har det lokalt valgte menighedsråd bl. a. arrangeret mange kulturelle indslag i form af musik, korsang, solistoptræden og foredrag mm., som har fundet sted i kirken og i skolen. I Elsted findes der et beboerhus indrettet i den tidligere Elsted Skole. Dette kan bruges af alle beboere i området.


Foreningslivet

Elev Borgerforening er en forening for alle beboere i Elev sogn. Dens formål er afholdelse af selskabelige arrangementer, udflugter, oplysende foredrag, varetagelse af fælles interesser m.v. for at fremme sammenholdet mellem Elevs borgere. Som medlem af foreningen optages enhver myndig person med fast bopæl i Elev sogn, samt forældre til børn, der er elever på Elev Skole.

I Lystrup er der mange foreninger. Lystrup idrætsforening, der er en meget velfungerende sportsklub, har tilbud i håndbold, fodbold, svømning, badminton, tennis, squash, gymnastik og meget mere. Todbjerg - Mejlby idrætsforening er ligeledes en forening med et udbud af flere forskellige idræts tilbud. 

Foreningerne i området har dannet Lystrup-Elsted-Elev Fællesråd, der er en paraplyorganisation for foreningerne. Fællesrådet er områdets talerør over for den kommunale forvaltning, især inden for byudvikling, trafik og trafikplanlægning. Men også andre emner tages op af fællesrådet. Fællesrådet driver internetportalen 8520.dk, som giver oplysning om, hvad der foregår i området og giver mange andre nyttige oplysninger.


Elev Idrætsforening

Der er også oprettet en lokal idrætsforening i Elev, hvor der jævnligt sker forskelligt. Ligeledes bliver der spillet fodbold på byens boldbane hver onsdag aften ca 1930 i de lune måneder.