Grundlagt i 1973-74. Beliggende i Elev på den gamle del af Stokbrovej, der i mange år var den største udstykning i byen.


Grundejerforeningen

Elev Bakker45 år gammelt villakvarter, med grønne områder, legepladser, rolige veje, ordnede forhold, super daginstitution og fantastisk skole med SFO, lige rundt om hjørnet...

Se vedtægterne som pdf-fil - klik her!


Vedtægter for Grundejerforeningen

Elev Bakker1


1.Grundejerforeningen, der er hjemmehørende i Århus       Kommune, er stiftet i henhold til deklaration tinglyst    på parcellerne udstykket fra matr. nr. 1k og 1r Elev By og Sogn og beliggende ved Byvej i Elev.


2.Foreningens vedtægter vil være at godkende af Århus Byråd, ligesom fremtidige vedtægtsforandringer og evt. beslutning om ophævelse af foreningen vil være at        godkende af Byrådet.2


Foreningens formål er:

1.at varetage grundejernes tarv.


2.at overtage og administrere (vedligeholde, renholde og    snerydde) områdets fælles veje, stier og grønne områder.


3.at overtage og administrere (vedligeholde og renholde)    ledningsanlæg og andre fællesindretninger i henhold til   ovennævnte deklaration.3


1.Pligtig medlem af foreningen er enhver ejer af parceller  udstykket fra matr. nr. 1k og 1r Elev By og Sogn.


2.Medlemsskabet indtræder ved grundejerforeningens         stiftelse og ved adkomsterhvervelse af en af de          førnævnte parceller.


3.Udtræden sker ved vedkommende medlems afståelse af sin    parcel/ejendom og regnes fra det tidspunkt, da        afståelsen dokumenteres for foreningen, efter at            vedkommende har berettiget enhver skyld, som han/hun måtte stå i til foreningen.
4.Foreningen skal desuden på kommunens forlangende være     pligtig til at optage som medlemmer ejere af yderligere   parceller, der måtte blive udstykket i områdets afsnit i  jvf. deklaration §11.


4


1.Foreningens anliggender varetages af generalforsamlingen og bestyrelsen. Bestyrelsen ansætter fornøden medhjælp til  pasning af veje, stier, legepladser og andre          fællesarealer, og indkøber efter generalforsamlingens     bestemmelse eventuelle maskiner hertil.5


1.Kontingent til foreningens administration fastsættes på   generalforsamlingen. Beløbet betales ved hvert

regnskabsårs begyndelse.


2.Udgifterne ved renholdelse, vedligeholdelse, fornyelse    eller reparation af de fælles anliggender, herunder       beplantning, betales af grundejerne med een andel pr.     parcel jvf. dog deklaration §11. Beløbet betales senest een uge efter regnskabets godkendelse på den ordinære general forsamling. Bestyrelsen er berettiget til på grundlag af et på generalforsamlingen godkendt budget at opkræve a conto beløb.


3.Såfremt det i årets løb viser sig, at der fremkommer      uforudsete udgifter, kan en ekstraordinær

generalforsamling fastsætte tillægsbidrag.


4.Ved udtrædelse af foreningen sker der ingen

tilbagebetaling af kontingentet.


5.Undlader noget medlem at indbetale sit bidrag rettidigt,  påløber der rente, 1% pr. påbegyndt måned fra       forfaldstiden.


6.Hvis beløbet ikke er betalt senest 1 måned efter      forfaldsdato, søges beløbet inddrevet efter          lovgivningens almindelige regler.


7.Hvert medlem hæfter for grundejerforeningens

forpligtelser med een anpart i forhold til 126, hvoraf afd. I hæfter med 7 anparter.


6


1.Ordinær generalforsamling afholdes een gang årligt i januar kvartal på det af forrige generalforsamling eller af bestyrelsen fastsatte sted.


2.Indkaldelse til generalforsamling skal ske skriftligt til   hvert medlem, med 14 dages varsel og med angivelse af sted  og tid for generalforsamlingens afholdelse. Såfremt         dagsorden ikke er som anført under §8, skal den anføres i indkaldelsen.


3.Sager og forslag, der ønskes behandlet på den ordinære    generalforsamling, skal senest 8 dage forinden være       tilstilet formanden skriftligt.7


1.På generalforsamlingen kan ethvert medlem møde selv eller ved befuldmægtiget ifølge skriftlig fuldmagt. Stemmeret på generalforsamlingen har enhver ejer af en selvstændigt matrikuleret ejendom. Beslutninger på       generalforsamlingen træffes - såfremt ikke andet

udtrykkeligt er bestemt - ved simpel stemmeflerhed.


2.Der kan dog kun afgives 1 stemme pr. selvstændig          matrikuleret ejendom, for afdeling I dog 7 stemmer.8


1.Den ordinære generalforsamlings dagsorden er, såfremt ikke andet er nævnt:


a.Valg af dirigent.

b.Formandens beretning for det forløbne år.

c.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

samt budget for det kommende år.

d.Valg af formand, kasserer og øvrige

      bestyrelsesmedlemmer.

e.Valg af 2 suppleanter.

f.Valg af revisor.

g.Eventuelt.
2.Bestyrelsesmedlemmerne - hvis antal skal være 7 - vælges forskudt for 2 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Intet medlem under 70 år kan undslå sig valg som      bestyrelsesmedlem, dog kan et medlem, der har været    bestyrelsesmedlem i 2 på hinanden følgende perioder, kræve sig fritaget i samme tidsrum.


3.Bestyrelsen forestår foreningens daglige ledelse, idet hvert bestyrelsesmedlem tildeles et ansvarsområde.


1.Formanden varetager foreningens interesser    udadtil, samt koordinerer de øvrige ansvarsgruppers arbejde.


2.Kassereren fører foreningens regnskab.


3.Sekretæren fører protokol over møderne, samt

sørger for foreningens alm. korrespondance.


4.Ansvarsområde 1 - varetager drift og

vedligeholdelse af veje og fællesarealer, der er tilskødet foreningen.


5.Ansvarsområde 2 - forestår foreningens

miljøarbejde, herunder udnyttelsen af de udlagte fællesarealer, dog kan ændringer af fællesarealer ikke ske uden generalforsamlingens godkendelse.


6.Ansvarsområde 3 - giver vejledning, hvad angår forholdet mellem den enkelte grundejer og      myndighederne.


7.Supplement til løsning af ovennævnte opgaver.


4.Dirigenten leder generalforsamlingen og drager omsorg for, at forhandlingsprotokollen føres og underskrives af såvel dirigenten som formanden for bestyrelsen.9


1.Til vedtagelse af forslag til ændring af vedtægterne eller forslag til ophævelse af foreningen kræves, at mindst halvdelen af medlemmerne er mødt, samt at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.
2.Har mindre end halvdelen af medlemmerne givet møde, men mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget,     indkaldes med mindst 14 dages og højst 4 ugers varsel til   ekstraordinær generalforsamling, der kan vedtage forslaget med almindelig stemmeflerhed, uanset antallet af fremmødte.10


1.Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når for        manden, bestyrelsen, en generalforsamling eller mindst    1/4 af medlemmerne skriftligt stiller krav herom med      opgivelse af forhandlingsemne. Generalforsamlingen        indvarsles på samme måde som den ordinære           generalforsamling og med angivelse af dagsorden.


2.Indkaldelse hertil skal ske senest 14 dage efter

begæringens fremsættelse og med 14 dages varsel.11


1.Alle spørgsmål inden for bestyrelsen afgøres med simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er tilstede. Intet medlem af        bestyrelsen må stemme i forhold, der vedrører hans     ejendom eller person.


2.Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol, som underskrives af samtlige deltagende                      bestyrelsesmedlemmer.


3.Bestyrelsens møder afholdes efter indkaldelse af       bestyrelsens formand eller 2 bestyrelsesmedlemmer.


4.Bestyrelsens medlemmer forpligter foreningen på gyldig måde i henhold til generalforsamlingens godkendelse og med bindende virkning ved underskrift af formanden og 2 bestyrelsesmedlemmer.


5.Revisor har til enhver tid ret til at efterse

kassebeholdningen og regnskabsbøgerne med bilag.

12


1.Regnskabet løber fra 1. januar til 31. december. Udkast til driftsregnskab og status samt budget forelægges    bestyrelsen til forhandling i et bestyrelsesmøde inden 15. januar og udsendes til medlemmerne sammen med    indkaldelse til generalforsamlingen. Årsregnskabet     afgives til revisoren senest 1. februar og revisionen skal være tilendebragt inden 14 dage derefter.13


1.I tilfælde af tvist vedrørende foreningens anliggender afgøres sådanne med bindende virkning af Århus Byråd, der er påtaleberettiget ifølge deklarationen.14


1.Såfremt foreningen nogensinde måtte blive ophævet, kan dette kun ske, ved at Århus Kommune overtager de        foreningen tilhørende arealer, ligesom dens mulige       formue skal tilfalde Århus Kommune.